Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities.

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’: een natuurlijke- of rechtspersoon die eventueel handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 2. Andere opdrachtgevers zijn: particulieren, verenigingen, schoolgemeenschappen, stichtingen, (overheids)instellingen etc. met een contactpersoon.
 3. Onder opdrachtgever wordt mede verstaan huurder, besteller of koper.

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden.

 1. Zonder tegenbericht zijn volgende voorwaarden van kracht bij elke verkoop of verhuur van materiaal tussen AVM Belgium BV en een opdrachtgever.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met AVM Belgium BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Mondelinge toezeggingen of afspraken, ook die welke verband zouden kunnen houden met deze algemene voorwaarden, binden ons niet voor zover deze door AVM Belgium BV niet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst.

 1. Alle door AVM Belgium BV gedane aanbiedingen en/of offertes zowel mondelinge als schriftelijke zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. AVM Belgium BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief de op dat moment geldende wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Met de hand aangebrachte wijzigingen maken offertes en overeenkomsten ongeldig.
 5. Bij het bevestigen van een bestelling verplicht de klant zich tot afname.
 6. Indien de door AVM Belgium BV te berekenen prijs niet tevoren schriftelijk is vastgelegd, wordt steeds gefactureerd tegen de prijs geldend op de dag van de aflevering. Alle prijsverhogingen, voortvloeiend uit heffingen of lasten van overheidswege, loonsverhogingen, koersstijgingen of verhogingen van grondstofprijzen, die na het tot stand komen van een overeenkomst van kracht zijn geworden, zullen derhalve aan de opdrachtgever worden doorberekend. In dergelijke gevallen heeft de opdrachtgever het recht om de gesloten overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, op te zeggen, mits hij ons schriftelijk van zijn daartoe strekkend besluit op de hoogte stelt binnen tien dagen nadat hij van de desbetreffende prijsverhoging heeft kennisgenomen.
 7. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die wij verstrekken in onze prijslijsten, circulaires, advertenties, brieven en dergelijke zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van ons aanbod en derhalve voor ons niet bindend. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van de goederen te weigeren of enigerlei vergoeding van ons te verlangen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en/of levering.

 1. Als plaats van levering geldt het magazijn van AVM Belgium BV tenzij anders overeengekomen.
 2. Leveringen geschieden ongefrankeerd. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig instructies geeft omtrent de wijze van verzenden, is AVM Belgium BV vrij in de keuze van vervoermiddel. Bestellingen boven een door ons te bepalen bedrag worden franco afgeleverd, waarbij de wijze van vervoer door AVM Belgium BV wordt bepaald.
 3. Zendingen die op verzoek van de opdrachtgever per expresse geschieden en retourzendingen nimmer franco.
 4. AVM Belgium BV behoudt zich het recht voor om, indien dat naar ons oordeel noodzakelijk is, onder rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de opdrachtgever verplicht alle hieruit voor ons voortvloeiende kosten te vergoeden.
 5. AVM Belgium BV behoudt het recht voor goederen, die door oorzaken onafhankelijk van onze wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaatsgevonden, alsmede betaling van de opslagkosten.
 6. Alle goederen, ook bij verhuur of verzorging, ook die welke franco worden geleverd, reizen vanaf het magazijn van AVM Belgium BV voor risico van de opdrachtgever. Ook in het geval de vervoerder van de zending zich op het standpunt stelt dat de schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender komt.
 7. Levertijden gelden slechts bij benadering, overschrijding daarvan geeft geen recht op annulering van de order, op verandering van de betalingsvoorwaarden, noch op schadeloosstelling. Alle gevallen van een fabrieksstoornis, werkstaking, uitsluiting, niet of niet tijdige levering van materialen en onderdelen die wij in bestelling hebben, spoorwegstaking of gesloten vaarwater, onlusten, brand en dergelijke geven AVM Belgium BV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen, annulering wordt daarbij niet uitgesloten.
 8. Desgewenst kan door AVM Belgium BV in gedeelten worden geleverd. Ten aanzien van dergelijke leveringen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de termijn voor betalingen en reclame.
 9. AVM Belgium BV zal verder de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 10. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft AVM Belgium BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 11. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij alle gegevens, waarvan AVM Belgium BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AVM Belgium BV verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AVM Belgium BV zijn verstrekt, heeft AVM Belgium BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 12. AVM Belgium BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AVM Belgium BV is uitgegaan van de door, of via de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 13. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan AVM Belgium BV de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 14. Tijdens het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden op andere locaties dan het adres van AVM Belgium BV, is de opdrachtgever verplicht de werknemers van AVM Belgium BV kosteloos te voorzien van minimaal 1 niet-alcoholische consumptie per half uur per persoon.
 15. Indien de werkzaamheden langer dan 5 uur duren, is de opdrachtgever verplicht de werknemers van AVM Belgium BV kosteloos te voorzien van een eenvoudige, doch complete warme maaltijd.
 16. Alle gasdragers, waaronder flessen propaan, CO2, stikstof en dergelijke, blijven ten alle tijde eigendom van leverancier tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Indien deze langer dan 1 maand in tijdelijke eigendom van de klant blijven, dient hier een huurprijs voor betaald te worden. Deze huurprijs wordt door AVM Belgium BV doorgerekend aan de klant zoals deze aan AVM Belgium BV wordt aangerekend.
 17. AVM Belgium BV is gerechtigd de resultaten van de opdracht te gebruiken voor promotiedoeleinden en onder andere op haar website en social mediakanalen een verwijzing te maken naar de resultaten van de opdracht of de resultaten van de opdracht te tonen.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn.

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever AVM Belgium BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AVM Belgium BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal AVM Belgium BV de opdrachtgever hierover op de hoogte stellen.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal AVM Belgium BV daarbij aangeven in hoeverre de wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal AVM Belgium BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarde behoudt AVM Belgium BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door AVM Belgium BV verstrekte stukken, zoals offertes, concepten, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AVM Belgium BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Dit geldt tevens voor de door AVM Belgium BV geproduceerde effectmachines en verbruiksartikelen.
 3. AVM Belgium BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden nieuwe relaties en toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Opdrachtgever verklaart bij aanschaf van producten van AVM Belgium BV deze niet te kopiëren of door derden na te laten maken. Dit met een minimale boete van € 10.000,- plus de bruto verkoopwaarde van elk verkocht gekopieerd artikel i.v.m. gederfde inkomsten. De boete van € 10.000,- is direct door AVM Belgium BV opeisbaar indien aangetoond wordt dat materialen zijn gekopieerd. AVM Belgium BV zal een schatting maken van de gederfde inkomsten welke de opdrachtgever alleen door volledig administratief inzicht te geven kan weerleggen. Opdrachtgever heeft hiervoor 8 dagen de tijd na constatering. Indien opdrachtgever geen overtuigend administratief bewijs kan overleggen is ook het bedrag voor gederfde inkomsten direct door AVM Belgium BV opeisbaar.

Artikel 9. Annulering.

 1. AVM Belgium BV behoudt zich het recht voor een overeenkomst te mogen ontbinden indien er aanwijzingen zijn dat de opdrachtgever zich niet aan zijn financiële verplichtingen kan of zal voldoen of voldoet, binnen de overeengekomen betalingstermijn. Indien de overeenkomst wordt ontbonden omdat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, blijft AVM Belgium BV het volledig recht op de verschuldigde som behouden waarbij de annuleringspercentages van punt 2 worden gehandhaafd.
 2. De opdrachtgever kan een overeenkomst met AVM Belgium BV uitsluitend annuleren indien hij 50% van de overeengekomen brutoprijs aan AVM Belgium BV voldoet. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang/levering dient 75% te worden voldaan. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang/levering dient 100% te worden vergoed. Tevens dient 100% te worden voldaan indien de opdracht een aanschaf van een artikel betreft dat speciaal voor de opdrachtgever wordt geproduceerd.
 3. Bij annulatie door de opdrachtgever in geval van overmacht, blijven de bovenvermelde percentages van toepassing. Het is aan de opdrachtgever om zich hier voor te laten verzekeren.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst.

 1. De vorderingen van AVM Belgium BV op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan AVM Belgium BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  • Indien AVM Belgium BV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst voorvallen voorkomen waardoor de werkzaamheden niet of nauwelijks voortgezet kunnen worden.
  • Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of indien de opdrachtgever bescherming aanvraagt tegen de schuldeisers dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert.
  • In geval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever, zulks met inbegrip van de door ons geleverde, maar nog niet (geheel) betaalde goederen. In de bovenvermelde gevallen zijn alle vorderingen die AVM Belgium BV ten laste van de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.
 2. In de genoemde gevallen is AVM Belgium BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van AVM Belgium BV schadevergoeding te vorderen. De genoemde gevallen kunnen nooit leiden tot niet-betaling van de overeenkomst aangegaan met AVM Belgium BV.

Artikel 11a. Gebreken; klachtentermijnen en Promoties.

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 5 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden dan wel levering per aangetekend schrijven te worden gemeld aan AVM Belgium BV.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal AVM Belgium BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk is of zinvol is, zal AVM Belgium BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 4. De opdrachtgever kan aan een geschreven en verzonden klacht niet het recht ontlenen zijn betaling op te schorten of te weigeren.
 5. Indien een klacht door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij de betreffende goederen hetzij vervangen, hetzij repareren, hetzij vergoeden (volgens art. 11b).

Artikel 11b. Retourzendingen.

 1. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien wij daarmee van tevoren schriftelijk hebben ingestemd. Retourzendingen dienen gefrankeerd te worden uitgevoerd en de betreffende goederen reizen voor risico van de afzender.
 2. De goederen dienen onbeschadigd in originele verpakking en ongebruikt met kopie van de factuur retour gezonden te worden.
 3. Na ontvangst van de artikelen zal binnen 14 werkdagen het bedrag worden teruggestort op een door de opdrachtgever opgegeven rekeningnummer. AVM Belgium BV heeft het recht om beschadigde artikelen te weigeren, of tot een waardevermindering over te gaan, en als zodanig een lager bedrag terug te storten.
 4. Retourneren van verbruiksartikelen is niet mogelijk.
 5. Indien conform de opdracht geleverde goederen retour worden gezonden behouden wij het recht voor om bij het crediteren van de waarde van die goederen tien procent administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 12. Honorarium.

 1. Indien geen vast honorarium wordt afgesproken, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de op dat moment gebruikelijke uurtarieven van AVM Belgium BV, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 5 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 3. Indien AVM Belgium BV met de opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is AVM Belgium BV niettemin gerechtigd tot de verhoging van dit honorarium of tarief. AVM Belgium BV mag prijsstijgingen doorrekenen, indien AVM Belgium BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 13a. Betaling.

 1. Onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst van de goederen, contant zonder korting. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door AVM Belgium BV aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Betalingen dienen te geschieden te Aalst, zonder kosten voor AVM Belgium BV.
 3. Door het niet betalen van een factuur op haar vervaldag worden alle aan AVM Belgium BV nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht toegestane betalingsvoorwaarden.
 4. Bij het overschrijden van de bovenvermelde termijn dient de opdrachtgever verwijlinteresten aan 10% per jaar te betalen vanaf de vervaldatum van de facturen, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 5. Indien facturen op de vervaldag niet betaald zijn, is de opdrachtgever bovendien gehouden tot een schadevergoeding van 10% van de factuurbedragen te betalen met een minimum van € 100,-, onverminderd de hierboven voorziene interesten, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 6. In geval van liquidatie of faillissement van de opdrachtgever, of indien de opdrachtgever bescherming geniet tegen de schuldeisers, zullen de vorderingen van AVM Belgium BV en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens AVM Belgium BV onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet volgens overeenkomst nakomt is AVM Belgium BV gerechtigd levering te staken met behoud van de verschuldigde som.

Artikel 13b. Eigendom.

Alle door AVM Belgium BV geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen ten laste van de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten -en in geval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de opdrachtgever komende saldo- ons eigendom, acceptatie van een wissel of enig ander handelspapier, geldt in dit verband niet als betaling. De opdrachtgever is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs terstond en volle opeisbaar.

Artikel 14. Incassokosten.

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (daaronder begrepen de gebruikelijke incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15. Aansprakelijkheid.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat AVM Belgium BV geenszins aansprakelijk of verantwoordelijk kan gesteld worden en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van laattijdige levering van de gehuurde of gekochte goederen, in geval van defect aan deze goederen en / of in geval van ongeval ten gevolge van enig defect aan de goederen of van verkeerdelijk gebruik ervan.

Indien AVM Belgium BV aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van AVM Belgium BV, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van AVM Belgium BV beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.

 4. AVM Belgium BV is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, gevolgschade dan wel voor het opruimen van confetti en/of streamers, schuim, sneeuw, brand of het opeenhopen van CO2 (door slechte ventilatie) of enig ander product waarvoor opdracht is gegeven dit in een ruimte te verspreiden dan wel door de opdrachtgever zelf verspreid wordt.

 5. Bij uitvoer op locatie dan wel bij huur/gebruik van apparatuur van AVM Belgium BV dient de opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten welke tevens dekking biedt voor de werkzaamheden van AVM Belgium BV dan wel de voor het gebruik van de apparatuur van AVM Belgium BV.

Artikel 16. Garantie

 1. Door ons geleverde goederen, voor zover niet door ons geproduceerd worden gegarandeerd op afwezigheid van materiaal en fabricagefouten. Als garantietermijn wordt door ons de door de desbetreffende producent gehanteerde termijn aangehouden.

 2. De door ons geproduceerde goederen worden uitsluitend gegarandeerd voor een periode van 1 kalenderjaar. Met uitzondering van verbruiksartikelen en inflatables. Voor inflatables van ripstop nylon geldt een garantieperiode van minimaal 20 gebruiksuren.

 3. Goederen die ons voor garantiebeoordeling worden toegezonden, dienen franco en voor risico van de afzender aan ons magazijn te worden afgeleverd. Het terugzenden van deze goederen aan de opdrachtgever geschiedt steeds voor diens rekening en risico.

 4. Iedere verdere aansprakelijkheid onzerzijds, en in het bijzonder die voor gevolgschade, is uitgesloten.

 5. Op speciale bestellingen/custom orders zit indien niet anders overeengekomen een garantie van 3 maanden. Retourneren van speciale bestellingen is niet mogelijk.

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AVM Belgium BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AVM Belgium BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij het bedrijf van AVM Belgium BV worden daaronder begrepen.

 2. AVM Belgium BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AVM Belgium BV haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren of te organiseren goederen.

 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van AVM Belgium BV opgeschort. Indien de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door AVM Belgium BV niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 5. Indien AVM Belgium BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18. Onuitvoerbaarheid

 1. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van bijvoorbeeld weersinvloeden of nalatigheid van derden niet mogelijk is, is de opdrachtgever verplicht de totale kosten van de overeenkomst te vergoeden.

 2. Overeenkomsten die buiten moeten worden uitgevoerd, kunnen alleen worden uitgevoerd op normaal, vlak, met een kleine vrachtwagen bereikbaar verhard terrein, bij droog weer met een maximale windkracht.

 3. Indien de terreinen of weersomstandigheden op locatie anders zijn kan AVM Belgium BV zich beroepen op onuitvoerbaarheid. De opdrachtgever blijft verplicht bij onuitvoerbaarheid de totale in de overeenkomst genoemde kosten te vergoeden.

Artikel 19. Verhuur door AVM Belgium BV

 1. Bij verhuur van apparatuur door AVM Belgium BV is de huurder volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de verhuurde apparatuur, de verbruiksartikelen en het gebruik ervan.

 2. AVM Belgium BV gaat bij (losse) verhuur ervan uit dat de huurder professioneel met de in huur gegeven materialen kan omgaan en weet hoe hij deze veilig moet gebruiken.

 3. De huurder krijgt het gehuurde in goede staat mee en dient eventuele (verborgen) gebreken op de dag van (af)levering aan AVM Belgium BV te melden.

 4. Bij schade aan, diefstal, of vermissing van de verhuurde apparatuur ontstaan tijdens de verhuurperiode of op de afhaal- en retourdagen is de huurder c.q. de vermelde contactpersoon volledig financieel aansprakelijk. Het is aan de huurder/opdrachtgever om zich hier indien nodig voldoende voor te verzekeren.

 5. Bij eventuele schade wordt het schadebedrag onherroepelijk door AVM Belgium BV of diens aangewezen expert vastgesteld.

 6. Bij diefstal/vermissing of zware beschadiging is AVM Belgium BV gerechtigd het betreffende product tegen nieuwwaarde in rekening te brengen.

 7. Schade of vermissingen dienen direct aan AVM Belgium BV te worden voldaan. Indien AVM Belgium BV borg heeft berekend, is AVM Belgium BV gerechtigd eventuele schade/vermissing van het borgbedrag in te houden. Bij tekortkoming dient de opdrachtgever het restant direct aan te vullen.

Artikel 20. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Enkel het Belgische recht is van toepassing en enkel de rechtbanken van Aalst zijn bevoegd, onverminderd het recht voor AVM Belgium BV om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

© 2023 All rights reserved